Tillbaka
 

Sobelkustens Pride "Ziggy" 5v  
 
Sobelkustens Poison "Zen" 5v  
 
Sobelkustens Paparzzi "Happy" och Power of Love "Zushi"  
 
Sobelkustens Pkull sommaren 2013 fr v"Zen" mamma "Wilda" pappa "Izor" "Happy" och "Zushi" (Ziggy saknas)  
 
"Ziggy" "Zushi" "Happy" och "Zen"  
 
Sobelkustens Power of Love "Zushi" 15 mån  
 
"Ziggy","Zushi", "Zen" o "Happy"  7v